• Bồn nhựa đứng tiêu chuẩn
Bồn nhựa tiêu chuẩn: Bồn đứng - 300 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NT 300D
300 lít
680 x 1.040 (Đường kính - Cao)

1.180.000 VNĐ
Bồn nhựa tiêu chuẩn: Bồn đứng - 500 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NT 500D
500 lít
770 x 1.240 (Đường kính - Cao)

1.500.000 VNĐ
Bồn nhựa tiêu chuẩn: Bồn đứng - 700 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NT 700D
700 lít
920 x 1.260 (Đường kính - Cao)

1.850.000 VNĐ
Bồn nhựa tiêu chuẩn: Bồn đứng - 1.000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NT 1000D
1.000 lít
1.050 x 1.490 (Đường kính - Cao)

2.400.000 VNĐ
Bồn nhựa tiêu chuẩn: Bồn đứng - 1.500 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NT 1500D
1.500 lít
1.200 x 1.600 (Đường kính - Cao)

3.400.000 VNĐ
Bồn nhựa tiêu chuẩn: Bồn đứng - 2.000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NT 2000D
2.000 lít
1.310 x 1.700 (Đường kính - Cao)

4.300.000 VNĐ
Bồn nhựa tiêu chuẩn: Bồn đứng - 3.000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NT 3000D
3.000 lít
1.460 x 1.930 (Đường kính - Cao)

6.300.000 VNĐ
Bồn nhựa tiêu chuẩn: Bồn đứng - 4.000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NT 4000D
4.000 lít
1.700 x 2.150 (Đường kính - Cao)

8.600.000 VNĐ
Bồn nhựa tiêu chuẩn: Bồn đứng - 5.000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NT 5000D
5000 lít
1.800 x 2.400 (Đường kính - Cao)

10.700.000 VNĐ